Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady, jakimi Administrator danych osobowych (dalej: Administrator), kieruje się, przetwarzając Twoje dane osobowe. Deklarujemy, że działamy w granicach określonych przez prawo krajowe i unijne, w tym w szczególności zasady RODO.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, które przekazujesz nam za pośrednictwem strony internetowej desercja.pl jest Aleksandra Gruszczyńska, właścicielka marki Desercja.

Jakie dane osobowe zbieramy i w jakim celu je zbieramy?

Zbieramy tylko dane niezbędne do prawidłowej realizacji celów oraz wymagane przepisami prawa.

W szczególności przetwarzamy dane:

  • pozwalające na ustalenie tożsamości: imię i nazwisko, status zawodowy,
  • kontaktowe: adres e-mail i numer telefonu,
  • dane dotyczące preferowanej diety i jej składników,
  • dane przekazane przez kandydatów do pracy w przesłanych przez nich CV, w tym dane o wykształceniu oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Przekazując nam dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie ich w jednym z następujących celów:

  • udzielenia informacji,
  • rezerwacji terminu spotkania,
  • przygotowania i przesłania oferty,
  • ułożenia menu,
  • przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Najczęściej są to treści z portalu Instagram i Facebook. Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Z polityką prywatności obydwu serwisów możesz zapoznać się tutaj: Facebook

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Analiza statystyk

Do analizy statystyk używamy skryptów Google Analytics. Nie przekazujesz nam za ich pośrednictwem swoich danych osobowych. Więcej o Google Analytics możesz przeczytać w naszej Polityce cookies.

Z kim dzielimy się danymi?

Nie udostępniamy podmiotom trzecim (za wyjątkiem sytuacji określonych przepisami prawa), nie sprzedajemy ani nie ujawniamy w jakikolwiek inny sposób Twoich danych osobowych. Dane osobowe mogą być udostępnione jedynie na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organom wymiaru sprawiedliwości) oraz jedynie w granicach prawem zakreślonych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe przetwarzamy jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz w czasie niezbędnym do zrealizowania uzasadnionego celu prawnego Administratora.

Czy Twoje dane są profilowane?

Nie wdrożyliśmy żadnych mechanizmów marketing automation i nie podejmujemy decyzji ani nie profilujemy danych osobowych w sposób automatyczny.

Jak chronimy Twoje dane?

Dochowujemy należytej staranności w zabezpieczeniu Twoich danych osobowych. Dostęp do nich ma jedynie Administrator. Korzystamy z serwerów spełniających wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, a także dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji. Możesz żądać czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa. Masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dane kontaktowe Administratora

Wymienione wyżej prawa możesz zrealizować, kontaktując się z Administratorem pod adresem: kontakt@desercja.pl.

Zastrzegamy, że w przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie przepisów prawa, Administrator uprawniony jest do dalszego ich przetwarzania.